MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Pon. 10.00-18.00, Wt. zamknięte, Śr.-Nd. 12.00-20.00
więcej
ORGANIZACJA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW Status prawny UCHWAŁA NR VI/66/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum Współczesne Wrocław (w organizacji) i nadania jej Statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) oraz art.11 i art.12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001 r., Nr 13 , poz. 123 z późn. zm.2)) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.3)) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się nową gminną instytucję kultury pod nazwą Muzeum Współczesne Wrocław (w organizacji), zwaną dalej Muzeum.

2. Siedzibą instytucji o której mowa w ust.1, będzie miasto Wrocław.

§ 2.

Przedmiotem działania Muzeum jest działalność określona w art.1 ustawy o muzeach, a w szczególności tworzenie i prezentacja międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej w kontekście polskiej i międzynarodowej sztuki drugiej połowy XX wieku.

§ 3.

Nadaje się Statut Muzeum Współczesnemu Wrocław (w organizacji) w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Środki na pokrycie kosztów działalności Muzeum pochodzić będą z budżetu Miasta Wrocławia na rok 2011.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia
Maria Zawartko

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420 , Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 , Nr 132, poz. 1111 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

Załącznik do Uchwały Nr VI/66/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lutego 2011 r.

Statut Muzeum Współczesnego Wrocław (w organizacji)

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Muzeum Współczesne Wrocław, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o muzeach",
2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej",
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm), zwaną dalej "ustawą o finansach publicznych",
4. niniejszego statutu.

§ 2.

1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Wrocław.

2. Muzeum jest gminną instytucją kultury, która z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora uzyskuje osobowość prawną.

3. Siedzibą Muzeum jest miasto Wrocław, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

4. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 3.

Muzeum używa pieczęci okrągłej z herbem Wrocławia w środku i nazwą w otoku: "Muzeum Współczesne Wrocław".

Rozdział 2. CELE I ZADANIA MUZEUM

§ 4.

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, a w szczególności tworzenie i prezentacja międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej w kontekście polskiej i międzynarodowej sztuki drugiej połowy XX wieku.

§ 5.

1. Muzeum realizuje cele określone w § 4, w szczególności przez: 1) gromadzenie dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych w zakresie swojego działania poprzez ich zakup, w drodze darowizn, zapisów oraz przyjmowania depozytów,
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,
3) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności,
4) prowadzenie działalności wystawienniczej i promocyjnej w kraju i zagranicą,
5) prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej, udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,
6) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i właściwy stan zachowania,
7) konserwowanie posiadanych zbiorów,
8) wypożyczanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) udostępnianie zgromadzonych zbiorów publiczności polskiej i zagranicznej poprzez organizowanie wystaw czasowych oraz stworzenie wystawy stałej Muzeum,
10) inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, w szczególności w zakresie popularyzacji problemów sztuki dla szerokiego kręgu odbiorców,
11) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem merytorycznym swojej działalności,
12) prowadzenie innej działalności kulturalnej, edukacyjnej i badawczej związanej z zakresem działalności,
13) uczestniczenie w przedsięwzięciach kulturalnych innych instytucji,
14) prowadzenie wymiany wystaw z innymi muzeami i instytucjami, również zagranicznymi.

2. Muzeum może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

3. Muzeum uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów rządowych i samorządowych.

Rozdział 3. NADZÓR I ZARZĄDZANIE MUZEUM

§ 6.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Prezydent Wrocławia.

§ 7.

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 12 powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o muzeach.

§ 8.

1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 9.

1. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności: 1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, organizacyjnych, administracyjnych, finansowych i technicznych,
2) nadzór nad zbiorami, depozytami i majątkiem Muzeum,
3) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych i inwestycyjnych,
4) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi,
5) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

3. Do zakresu działania dyrektora należy prowadzenie prac przygotowawczych, programowych i inwestycyjnych zmierzających do zakończenia procesu organizowania Muzeum, budowy jego docelowej siedziby, otwarcia wystawy stałej w nowym obiekcie Muzeum powstałym w wyniku inwestycji, i udostępnienia Muzeum publiczności.

4. Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań komórek organizacyjnych Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 10.

Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępcy lub zastępców, których sam powołuje i odwołuje, po uzyskaniu opinii Prezydenta Wrocławia.

Rozdział 4. GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM

§ 11.

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych przepisach, a w szczególności w ustawie o finansach publicznych.

2. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 12.

Działalność Muzeum finansowana jest z budżetu Gminy Wrocław, własnej działalności, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, a także z innych źródeł.

Rozdział 5. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA MUZEUM

§ 13.

1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach.

2. Działalność określona w ust.1 może być prowadzona w zakresie: 1) sprzedaży wydawnictw, pamiątek i wyrobów przemysłów kultury,
2) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, w tym projekcji, spektakli, koncertów, pokazów reklamowych, konferencji oraz obsługi ruchu turystycznego,
3) świadczenia usług wydawniczych,
4) opracowywania opinii, ekspertyz i dokumentacji w zakresie działalności określonej statutem,
5) usług konserwatorskich, reprodukcyjnych, badawczych,
6) wynajmu pomieszczeń na cele, które nie naruszyłyby działalności podstawowej Muzeum.

3. Dochód z działalności gospodarczej Muzeum może być wykorzystany wyłącznie w celu finansowania podstawowej działalności statutowej.

§ 14.

Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Rozdział 6. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15.

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Rada Miejska Wrocławia na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Niniejszy statut, zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy o muzeach, obowiązuje do czasu zakończenia procesu organizowania Muzeum, tj. do dnia otwarcia wystawy stałej.

3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
Struktura własnościowa Majątek Organizacja Pobierz schemat organizacji Muzeum
DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW O muzeum Przedmiot działania Przedmiotem działania Muzeum jest działalność określona w art.1 ustawy o muzeach, a w szczególności tworzenie i prezentacja międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej w kontekście polskiej i międzynarodowej sztuki drugiej połowy XX wieku.

Muzeum realizuje powyższy przedmiot działania w szczególności przez:
1) gromadzenie dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych w zakresie swojego działania poprzez ich zakup, w drodze darowizn, zapisów oraz przyjmowania depozytów,
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,
3) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności,
4) prowadzenie działalności wystawienniczej i promocyjnej w kraju i zagranicą,
5) prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej, udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,
6) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i właściwy stan zachowania,
7) konserwowanie posiadanych zbiorów,
8) wypożyczanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) udostępnianie zgromadzonych zbiorów publiczności polskiej i zagranicznej poprzez organizowanie wystaw czasowych oraz stworzenie wystawy stałej Muzeum,
10) inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, w szczególności w zakresie popularyzacji problemów sztuki dla szerokiego kręgu odbiorców,
11) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem merytorycznym swojej działalności,
12) prowadzenie innej działalności kulturalnej, edukacyjnej i badawczej związanej z zakresem działalności,
13) uczestniczenie w przedsięwzięciach kulturalnych innych instytucji,
14) prowadzenie wymiany wystaw z innymi muzeami i instytucjami, również zagranicznymi.
OGŁOSZENIA Wolne miejsca pracy Kasjer-Sprzedawca w MWW Pobierz Ogłoszenie
Data dodania:
17.03.2015
Rzecznik Prasowy w MWW Pobierz Ogłoszenie
Data dodania:
02.04.2015
Przetargi Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie przetargu na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z kontenerem do eksponatów dla Muzeum Współczesnego Wrocław. Pobierz informacje o unieważnieniu postępowania

Przygotował:
Małgorzata Noworolska
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Małgorzata Noworolska
Data dodania:
04.10.2016
Odpowiedź na pytania wykonawcy w sprawie przetargu na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z kontenerem do eksponatów dla Muzeum Współczesnego Wrocław. Pobierz odpowiedź nr 1
Pobierz odpowiedź nr 2

Przygotował:
Małgorzata Noworolska
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Małgorzata Noworolska
Data dodania:
30.09.2016
Przetarg na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z kontenerem do eksponatów dla Muzeum Współczesnego Wrocław. Pobierz ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Przygotował:
Małgorzata Noworolska
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Małgorzata Noworolska
Data dodania:
15.09.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław
Pobierz załącznik nr 1

Przygotował:
Małgorzata Noworolska
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Małgorzata Noworolska
Data dodania:
18.12.2014
Informacja z otwarcia ofert: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław
Pobierz załącznik nr 1

Przygotował:
Małgorzata Noworolska
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Małgorzata Noworolska
Data dodania:
15.12.2014
Przetarg na świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław Pobierz ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz załącznik nr 1
Pobierz załącznik nr 2
Pobierz załącznik nr 3
Pobierz załącznik nr 4
Pobierz załącznik nr 5
Pobierz załącznik nr 6
Pobierz załącznik nr 7
Pobierz załącznik nr 8

Przygotował:
Małgorzata Noworolska
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Małgorzata Noworolska
Data dodania:
05.12.2014
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu na opracowanie graficzne strony www do prezentacji baz danych w ramach projektu "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Tomasz Ożóg
Data dodania:
15.11.2013
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na opracowanie graficzne strony www do prezentacji baz danych w ramach projektu "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 Pobierz Ogłoszenie Formularz ofertowy

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Tomasz Ożóg
Data dodania:
08.11.2013
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu na zakup licencji i wdrożenie programu inwentarza elektronicznego z eksportem i prezentacją danych na stronach www Muzeum w ramach projektu "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Tomasz Ożóg
Data dodania:
01.10.2013
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zakup licencji i wdrożenie programu inwentarza elektronicznego z eksportem i prezentacją danych na stronach www Muzeum w ramach projektu "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 Pobierz Ogłoszenie Formularz ofertowy

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Tomasz Ożóg
Data dodania:
19.09.2013
Zmiana treści zapytania ofertowego w postępowaniu na zakup licencji i wdrożenie programu inwentarza elektronicznego z eksportem i prezentacją danych na stronach www Muzeum w ramach projektu "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
23.07.2013
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zakup licencji i wdrożenie programu inwentarza elektronicznego z eksportem i prezentacją danych na stronach www Muzeum w ramach projektu "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
19.07.2013
Informacja o dokananiu wyboru najbardziej korzystnej ekonomicznie i jakościowo oferty w postępowaniu na zakup sprzętu do wyświetlania form ekranowych Pobierz Ogłoszenie

Przygotowała:
Karolina Szafraniec
Zatwierdziła:
Dorota Monkiewicz
Wprowadziła:
Ewa Bałazińska
Data dodania:
07.06.2013
Zapytanie ofertowe w postepowaniu na zakup sprzętu do wyświetlania form ekranowych Pobierz Ogłoszenie Formularz ofertowy

Przygotowała:
Karolina Szafraniec
Zatwierdziła:
Dorota Monkiewicz
Wprowadziła:
Ewa Bałazińska
Data dodania:
28.05.2013
Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty w postępowaniu na usługi tworzenia baz danych Pobierz Ogłoszenie

Przygotowała:
Karolina Szafraniec
Zatwierdziła:
Dorota Monkiewicz
Wprowadziła:
Ewa Bałazińska
Data dodania:
08.05.2013
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na usługi tworzenia baz danych w ramach projektu "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 Pobierz Ogłoszenie

Przygotowała:
Karolina Szafraniec
Zatwierdziła:
Dorota Monkiewicz
Wprowadziła:
Ewa Bałazińska
Data dodania:
24.04.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz Ogłoszenie

Przygotowała:
Karolina Szafraniec
Zatwierdziła:
Dorota Monkiewicz
Wprowadziła:
Ewa Bałazińska
Data dodania:
09.04.2013
Informacja o otwarciu ofert na wykonanie wystawy Archiwum Jerzego Ludwińskiego w Muzeum Współczesnym Wrocław Pobierz Ogłoszenie

Przygotowała:
Karolina Szafraniec
Zatwierdziła:
Dorota Monkiewicz
Wprowadziła:
Ewa Bałazińska
Data dodania:
03.04.2013
Wyjaśnienie do SIWZ - Przetarg na wykonanie wystawy Archiwum Jerzego Ludwińskiego w Muzeum Współczesnym Wrocław Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
26.03.2013
Przetarg na wykonanie wystawy Archiwum Jerzego Ludwińskiego w Muzeum Współczesnym Wrocław SIWZ na wykonanie wystawy Archiwum Jerzego Ludwińskiego
Załącznik nr 1 - Projekt umowy
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych prac
Załącznik nr 6 - Wykaz osób
Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach
Załącznik nr 8a - Szczegółowy opis aranżacji wystawy
Załącznik_nr_8b do SIWZ


Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
21.03.2013
Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup licencji i wdrożenia programu inwentarza elektronicznego z eksportem i prezentacją danych na stronach internetowych Zamawiającego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla WD na lata 2007-2013 pod nazwą "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
11.03.2013
Zmiana zapytania ofertowego w postępowaniu na zakup licencji i wdrożenie programu inwentarza elektronicznego z eksportem i prezentacją danych na stronach www Muzeum w ramach projektu "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
28.02.2013
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zakup licencji i wdrożenie programu inwentarza elektronicznego z eksportem i prezentacją danych na stronach www Muzeum w ramach projektu "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
26.02.2013
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na zakup licencji i wdrożenie programu inwentarza elektronicznego z eksportem i prezentacją danych na stronach www Muzeum w ramach projektu "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 Pobierz Ogłoszenie s.1 Pobierz Ogłoszenie s.2

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
21.02.2013
Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup sprzętu komputerowego - 2-ch stanowisk komputerowych do ekspozycji wraz z oprogramowaniem w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla WD na lata 2007-2013 pod nazwą "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
20.02.2013
Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup serwerów wraz z macierzą dyskową w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla WD na lata 2007-2013 pod nazwą "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
20.02.2013
Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi wdrożeniowe w zakresie sprzętu i systemów komputerowych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla WD na lata 2007-2013 pod nazwą "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
20.02.2013
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zakup licencji i wdrożenie programu inwentarza elektronicznego z eksportem i prezentacją danych na stronach www Muzeum w ramach projektu "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
06.02.2013
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na usługi wdrożeniowe w zakresie sprzętu i systemów komputerowych w ramach projektu "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
04.02.2013
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zakup sprzętu komputerowego - 2-ch stanowisk komputerowych do ekspozycji wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
04.02.2013
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zakup serwerów wraz z macierzą dyskową w ramach projektu "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
04.02.2013
Informacja o dokonaniu wyboru najbardziej korzystnej ekonomicznie i jakościowo oferty w postępowaniu na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla WD na lata 2007-2013 pod nazwą "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
13.01.2013
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na przygotowanie materiałów promocyjnych dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla WDna lata 2007-2013 pod nazwą "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Karolina Szafraniec
Data dodania:
07.01.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
31.12.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery - Przetarg na świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław Pobierz Zawiadomienie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
19.12.2012
Informacja o zapytaniach i wyjaśnieniach dotycząca Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia - Przetarg na świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław Pobierz Informację o zapytaniach i wyjaśnieniach dotyczących przetargu

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
17.12.2012
Przetarg na świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz załącznik nr 1
Pobierz załącznik nr 2
Pobierz załącznik nr 3
Pobierz załącznik nr 4
Pobierz załącznik nr 5
Pobierz załącznik nr 6
Pobierz załącznik nr 7
Pobierz załącznik nr 8

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
11.12.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Zakup dzieła sztuki Valie Export pt. Fragmente der Bilder einer Beruehrung Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
05.12.2012
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z dn. 15.10.2012 na zarządzanie projektem współfinansowanym przez Unię Europejską pod nazwą "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
22.10.2012
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zarządzanie projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla WD na lata 2007-2013 pod nazwą "Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław" Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
15.10.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup dzieła sztuki H. Czerepoka pt. Haunebu Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
30.08.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zakup dzieł sztuki A. Sekula Pobierz Ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
28.08.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery w przetargu na najem i prowadzenie lokalu gastronomicznego Pobierz informację

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
23.07.2012
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę sprzętu audiowizualnego i komputerowego dla Muzeum Współczesnego Wrocław Pobierz zawiadomienie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
04.07.2012
Ogłoszenie o pisemnym przetargu na najem i prowadzenie lokalu gastronomicznego Pobierz ogłoszenie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
02.07.2012
Przetarg na dostawę sprzętu audiowizualnego i komputerowego dla Muzeum Współczesnego Wrocław Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz Załączniki
Pobierz Wzór Umowy
Pobierz Numer ogłoszenia UZP: 214986 - 2012

Pytanie nr 1
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym Zamawiający wymaga dostarczenia monitorów CRT 25". Informujemy, że monitory tego typu nie są już dostępne w sprzedaży. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę Specyfikacji.
Stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Tymczasem, wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert. Mając jednak na uwadze fakt, iż wniosek wykonawcy dotyczy zmiany treści SIWZ, Zamawiający wskazuję, iż z informacji przez niego posiadanych na rynku dostępne są monitory CRT 25", w związku, z czym brak jest podstaw do zmiany treści SIWZ stosownie do treści art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
04.07.2012
Archiwum przetargi Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawa dzieła sztuki: Tatiana Trouvé Pobierz treść zawiadomienia

Przygotował:
Małgorzata Noworolska
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Małgorzata Noworolska
Data dodania:
28.11.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawa dzieła sztuki: Paweł Althamer Pobierz treść zawiadomienia

Przygotował:
Małgorzata Noworolska
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Małgorzata Noworolska
Data dodania:
27.11.2014
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu. Dostawa dzieła sztuki: Paweł Althamer Pobierz treść zawiadomienia

Przygotował:
Małgorzata Noworolska
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Małgorzata Noworolska
Data dodania:
21.11.2014
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu. Dostawa dzieła sztuki: Tatiana Trouvé Pobierz treść zawiadomienia

Przygotował:
Tomasz Ożóg
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Tomasz Ożóg
Data dodania:
09.09.2014
Zakup dziela sztuki autorstwa Yinka Shonibare pt. Fake Death Picture (The Death of St Francis-Bartolome Carducho) Pobierz treść zawiadomienia

Przygotował:
Tomasz Ożóg
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Tomasz Ożóg
Data dodania:
13.11.2013
Zakup dziela sztuki autorstwa Joanny Rajkowskiej pt. Born in Berlin - A letter to Rosa Pobierz treść zawiadomienia

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Tomasz Ożóg
Data dodania:
06.11.2013
Zakup dziela sztuki autorstwa Rineke Dijkstra Pobierz treść zawiadomienia

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Tomasz Ożóg
Data dodania:
18.09.2013
Zakup dziela sztuki autorstwa Annette Messager pt. Hotel Fiction Pobierz treść zawiadomienia

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Tomasz Ożóg
Data dodania:
16.09.2013
Zakup dziela sztuki autorstwa Jaroslawa Modzelewskiego pt. Bieg czerwonych ludzi Pobierz treść zawiadomienia

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Tomasz Ożóg
Data dodania:
01.08.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy Pobierz treść ogłoszenia_Zakup dzieł_sztuki_Włodzimierza_Borowskiego

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
08.05.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz treść zawiadomienia

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
20.12.2011
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocławia Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz załącznik nr 1
Pobierz załącznik nr 2
Pobierz załącznik nr 3
Pobierz załącznik nr 4
Pobierz załącznik nr 5
Pobierz załącznik nr 6
Pobierz załącznik nr 7
Pobierz załącznik nr 8
Pobierz załącznik nr 9

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
08.12.2011
Ogłoszenie konkursu na najem i prowadzenie lokalu gastronomicznego Pobierz treść ogłoszenia

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
26.07.2011
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego Pobierz treść ogłoszenia

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził:
Dorota Monkiewicz
Wprowadził:
Kamil Nowelli
Data dodania:
12.07.2011
Inne brak
Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej Regulamin Pobierz Regulamin Ogłoszenie o zamówieniu1/K/2015 Pobierz Ogłoszenie
Data dodania:
28.10.2015
Ogłoszenie o zamówieniu 1/K/2016 Pobierz Ogłoszenie
Data dodania:
13.01.2016
Ogłoszenie o zamówieniu 2/K/2016 Pobierz Ogłoszenie
Pobierz Wykaz
Data dodania:
15.01.2016
Ogłoszenie o zamówieniu 3/K/2016 Pobierz Ogłoszenie

Data dodania:
21.11.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 3/K/2016 Pobierz Ogłoszenie

Data dodania:
04.01.2017
Ogłoszenie o zamówieniu 4/K/2016 Pobierz Ogłoszenie

Data dodania:
09.12.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4/K/2016 Pobierz Ogłoszenie

Data dodania:
04.01.2017
Ogłoszenie o zamówieniu 5/K/2016 Pobierz Ogłoszenie

Data dodania:
09.12.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 5/K/2016 Pobierz Ogłoszenie

Data dodania:
04.01.2017
Ogłoszenie o zamówieniu 6/K/2016 Pobierz Ogłoszenie

Data dodania:
09.12.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 6/K/2016 Pobierz Ogłoszenie

Data dodania:
04.01.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2/K/2016 Pobierz Ogłoszenie
Data dodania:
02.02.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/K/2016 Pobierz Ogłoszenie
Data dodania:
04.02.2016
Zamówienia publiczne - Zapytanie ofertowego w sprawie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej / instalacyjnej : elektrycznej, mechanicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Muzeum Współczesnego Wrocław w związku z realizacją przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocław. Etap I: Przebudowa części ekspozycyjnej i wejściowej oraz iluminacja Muzeum Współczesnego Wrocław.” Pobierz Zamówienie
Data dodania:
24.11.2015
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania w trybie zapytania ofertowegona wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej / instalacyjnej : elektrycznej, mechanicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Muzeum Współczesnego Wrocław w związku z realizacją przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocław. Etap I: Przebudowa części ekspozycyjnej i wejściowej oraz iluminacja Muzeum Współczesnego Wrocław.” Pobierz Zamówienie
Data dodania:
03.12.2015
- Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzania analiz wykonalności, a na ich podstawie opracowania Studium Wykonalności, wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu o roboczym tytule Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocław w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe). Pobierz Zamówienie
Data dodania:
16.12.2015
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie analiz wykonalności, a na ich podstawie opracowania Studium Wykonalności, wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu o roboczym tytule „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocław” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 (Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe). Pobierz Zamówienie
Data dodania:
28.12.2015
- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław w 2016 roku. Pobierz Zamówienie
Data dodania:
18.12.2015
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania ofertowego na świadczenie usług ochrony i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław w roku 2016. Pobierz Zamówienie
Data dodania:
28.12.2015
- Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy części ekspozycyjnej i wejściowej oraz iluminacji Muzeum Współczesnego Wrocław Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki 1 Załączniki 2 Załączniki 3 Załączniki 4 Załączniki 5 Załączniki 6 Załączniki 7 Załączniki 8 Załączniki 9 Załączniki 10 Załączniki 11 Numer ogłoszenia na UZP 3267-2016
Data dodania:
12.01.2016
- Ogłoszenie o zmianie SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przebudowy części ekspozycyjnej i wejściowej oraz iluminacji Muzeum Współczesnego Wrocław" Ogłoszenie o zmianie w treści SIWZ Załacznik numer 6 Załącznik numer 9
Data dodania:
25.01.2016
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przebudowy części ekspozycyjnej i wejściowej oraz iluminacji Muzeum Współczesnego Wrocław” Pobierz Ogłoszenie
Data dodania:
28.01.2016
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Wykonanie przebudowy części ekspozycyjnej i wejściowej oraz iluminacji Muzeum Współczesnego Wrocław” Pobierz Ogłoszenie
Data dodania:
05.02.2016
- Przetarg na świadczenie usług ochrony osób i mienia w Muzeum Współczesnym Wrocław w 2017r. Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu Załącznik nr 3 Wykaz usług Załącznik nr 4 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 5 Formularz ofertowy Załącznik nr 6 UMOWA
Data dodania:
16.12.2016
Informacja z otwarcia ofert
Data dodania:
23.12.2016
Informacja o udzieleniu zamówienia
Data dodania:
29.12.2016
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informaca publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, przesłany do Muzeum Współczesnego Wrocław.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
INSTRUKCJA OBSŁUGI Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 roku).
REDAKCJA Redaktor Biuletynu:

Małgorzata Noworolska
tel. 71 35 64 250
m.noworolska@muzeumwspolczesne.pl
Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław
tel. 71 356 42 50

mww@muzeumwspolczesne.pl

NIP 897 177 39 96
REGON 021530233

Godziny otwarcia:
Pon. 10.00-18.00
Wt. zamknięte
Śr.-Nd. 12.00-20.00
Zamknij
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej Zamknij