BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW

 

STRONA GŁÓWNA

ORGANIZACJA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW
Status prawny
Struktura własnościowa
Majątek
Organizacja

DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW
O muzeum
Przedmiot działalności

OGŁOSZENIA
Wolne miejsca pracy
Przetargi
Archiwum przetargi
Inne


Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja

www.bip.gov.pl


 

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę sprzętu audiowizualnego i komputerowego dla Muzeum Współczesnego Wrocław 

Pobierz zawiadomienie

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził: 
Dorota Monkiewicz
Wprowadził: 
Kamil Nowelli
Data dodania: 
04.07.2012

 


Ogłoszenie o pisemnym przetargu na najem i prowadzenie lokalu gastronomicznego

Pobierz Ogłoszenie o przetargu

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził: 
Dorota Monkiewicz
Wprowadził: 
Kamil Nowelli
Data dodania: 
02.07.2012

 


Przetarg na dostawę sprzętu audiowizualnego i komputerowego dla Muzeum Współczesnego Wrocław

Pobierz  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz Załaczniki

Pobierz Wzór Umowy

Pobierz Numer ogłoszenia UZP: 214986 - 2012

Pytanie nr 1

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym Zamawiający wymaga dostarczenia monitorów CRT 25”. Informujemy, że monitory tego typu nie są już dostępne w sprzedaży. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę Specyfikacji.


Stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Tymczasem, wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert. Mając jednak na uwadze fakt, iż wniosek wykonawcy dotyczy zmiany treści SIWZ, Zamawiający wskazuję, iż z informacji przez niego posiadanych na rynku dostępne są monitory CRT 25", w związku, z czym brak jest podstaw do zmiany treści SIWZ stosownie do treści art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

 

 

Przygotował:
Karolina Szafraniec
Zatwierdził: 
Dorota Monkiewicz
Wprowadził: 
Kamil Nowelli
Data dodania: 
21.06.2012