BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW

 

STRONA GŁÓWNA

ORGANIZACJA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW
Status prawny
Struktura własnościowa
Majątek
Organizacja

DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW
O muzeum
Przedmiot działalności

OGŁOSZENIA
Wolne miejsca pracy
Przetargi
Archiwum przetargi
Inne


Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja

www.bip.gov.pl


 
 UCHWAŁA NR VI/66/11
             RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
             z dnia 10 lutego 2011 r.


       w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą
   Muzeum Współczesne Wrocław (w organizacji) i nadania jej Statutu


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
  zm.1)) oraz art. 11 i art.12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z
  2001 r., Nr 13 , poz. 123 z późn. zm.2)) w związku z art. 5 ust. 1
  i art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z
  1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.3)) Rada Miejska  uchwala, co
  następuje:

                  § 1.

    1. Powołuje się nową gminną instytucję kultury pod nazwą Muzeum
  Współczesne Wrocław (w organizacji), zwaną dalej Muzeum.

    2. Siedzibą instytucji o której mowa w ust.1, będzie miasto
  Wrocław.

                  § 2.

    Przedmiotem działania Muzeum jest działalność określona w art.1
  ustawy  o muzeach, a w szczególności tworzenie i prezentacja
  międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej w kontekście polskiej i
  międzynarodowej sztuki drugiej połowy XX wieku.

                  § 3.

    Nadaje się Statut Muzeum Współczesnemu Wrocław (w organizacji) w
  brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

                  § 4.

    Środki na pokrycie kosztów działalności Muzeum pochodzić będą z
  budżetu Miasta Wrocławia na rok 2011.

                  § 5.

    Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

                  § 6.

    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w
  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego


                       Wiceprzewodnicząca
                      Rady Miejskiej Wrocławia

                        Maria Zawartko
  ————————————————————————————
  1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
  w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.  220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
  poz. 984; Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
  poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
  poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
  poz. 1457 oraz z 2006 r.  Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.  1218;
  z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52
  poz. 420 , Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40
  poz. 230, Nr 106 poz. 675.

  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
  w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
  Nr 96, poz. 874 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96,
  Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 , Nr 132, poz. 1111
  oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

  3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 1998 r.
  Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r.  Nr 162,
  poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz.  565 oraz z 2007 r. Nr 136,
  poz. 956.

                     
 
 
			   Załącznik
                        do Uchwały Nr VI/66/11
                        Rady Miejskiej Wrocławia
                        z dnia 10 lutego 2011 r.


      
 Statut Muzeum Współczesnego Wrocław (w organizacji)
                 Rozdział 1.
              POSTANOWIENIA OGÓLNE


                  § 1.

  Muzeum  Współczesne  Wrocław,  zwane  dalej "Muzeum" działa w
  szczególności na podstawie:

    1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r.
  Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o muzeach",
    2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
  prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.  z 2001 r. Nr 13,
  poz. 123  z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o organizowaniu i
  prowadzeniu działalności kulturalnej",
    3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.  zm), zwaną dalej "ustawą o
  finansach publicznych",
    4) niniejszego statutu.

                  § 2.

    1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Wrocław.

    2. Muzeum jest gminną instytucją kultury, która z chwilą wpisu do
  Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora uzyskuje
  osobowość prawną. 

    3. Siedzibą Muzeum jest miasto Wrocław, a terenem działania
  obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

    4. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju
  Muzeum.

                  § 3.

    Muzeum używa pieczęci okrągłej z herbem Wrocławia w środku i
  nazwą w otoku: "Muzeum Współczesne Wrocław".

                 Rozdział 2.
              CELE I ZADANIA MUZEUM 

                  § 4.

    Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o
  muzeach, a w szczególności tworzenie i prezentacja międzynarodowej
  kolekcji sztuki współczesnej w kontekście polskiej i międzynarodowej
  sztuki drugiej połowy XX wieku. 

                  § 5.

    1. Muzeum realizuje cele określone w § 4, w szczególności przez:
     1) gromadzenie dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych w
    zakresie swojego działania poprzez ich zakup, w drodze darowizn,
    zapisów oraz przyjmowania depozytów,
     2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów
    i materiałów dokumentacyjnych,
     3) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw
    z zakresu swojej działalności,
     4) prowadzenie działalności wystawienniczej i promocyjnej w
    kraju i zagranicą,
     5) prowadzenie  działalności  naukowej  i  edukacyjnej,
    udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,
     6) przechowywanie  zgromadzonych  zbiorów  w  warunkach
    zapewniających im bezpieczeństwo i właściwy stan zachowania,
     7) konserwowanie posiadanych zbiorów, 
     8) wypożyczanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
     9) udostępnianie zgromadzonych zbiorów publiczności polskiej i
    zagranicznej  poprzez  organizowanie  wystaw  czasowych oraz
    stworzenie wystawy stałej Muzeum,
     10) inicjowanie i prowadzenie  działalności  w  zakresie
    upowszechniania kultury, w szczególności w zakresie popularyzacji
    problemów sztuki dla szerokiego kręgu odbiorców,
     11) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów i
    konferencji  związanych  z  zakresem  merytorycznym  swojej
    działalności,
     12) prowadzenie innej działalności kulturalnej, edukacyjnej i
    badawczej związanej z zakresem działalności,
     13) uczestniczenie w przedsięwzięciach kulturalnych innych
    instytucji,
     14) prowadzenie  wymiany  wystaw  z  innymi  muzeami  i
    instytucjami, również zagranicznymi.

    2. Muzeum  może realizować swoje cele poprzez współpracę z
  polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi  i
  naukowymi,  organami  administracji  państwowej i samorządowej,
  organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami oraz
  jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

    3. Muzeum uczestniczy w realizacji  zadań  wynikających  ze
  strategii i programów rządowych i samorządowych.

                 Rozdział 3.
             NADZÓR I ZARZĄDZANIE MUZEUM

                  § 6.

    Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa
  Narodowego, a bezpośredni Prezydent Wrocławia.

                  § 7.

    1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 12
  powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia.

    2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o
  muzeach.

                  § 8.

    1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i
  odwołuje Prezydent Wrocławia na zasadach i w trybie przewidzianym w
  obowiązujących przepisach.

                  § 9.

    1. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

    2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
     1) kierownictwo  w  sprawach   działalności   podstawowej,
    organizacyjnych, administracyjnych, finansowych i technicznych,
     2) nadzór nad zbiorami, depozytami i majątkiem Muzeum,
     3) przedstawianie właściwym instytucjom  i  Organizatorowi
    planów  rzeczowych  i finansowych, sprawozdań oraz wniosków
    finansowych i inwestycyjnych,
     4) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym  gospodarowaniem
    posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi,
     5) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów i
    instrukcji,
     6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami
    Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

    3. Do zakresu działania dyrektora należy  prowadzenie  prac
  przygotowawczych, programowych i inwestycyjnych zmierzających do
  zakończenia procesu organizowania Muzeum, budowy jego docelowej
  siedziby, otwarcia wystawy stałej w nowym obiekcie Muzeum powstałym
  w wyniku inwestycji, i udostępnienia Muzeum publiczności.

    4. Organizację  wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań komórek
  organizacyjnych Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany
  przez dyrektora z zastrzeżeniem art.  13 ust.  3  ustawy  o
  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

                  § 10.

    Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępcy lub zastępców,
  których sam powołuje i odwołuje, po uzyskaniu opinii Prezydenta
  Wrocławia. 

                 Rozdział 4.
             GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM

                  § 11.

    1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w
  ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz
  w innych przepisach, a w szczególności w ustawie o finansach
  publicznych.

    2. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla realizacji
  celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

                  § 12.

    Działalność Muzeum finansowana jest z budżetu Gminy Wrocław,
  własnej działalności, środków otrzymywanych od osób fizycznych i
  prawnych, a także z innych źródeł.

                 Rozdział 5.
            DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA MUZEUM

                  § 13.

    1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą
  według zasad określonych w obowiązujących przepisach.

    2. Działalność określona w ust.1 może być prowadzona w zakresie:
     1) sprzedaży  wydawnictw, pamiątek  i  wyrobów przemysłów
    kultury,
     2) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych,
    edukacyjnych, w tym projekcji, spektakli, koncertów, pokazów
    reklamowych, konferencji oraz obsługi ruchu turystycznego,
     3) świadczenia usług wydawniczych,
     4) opracowywania opinii, ekspertyz i dokumentacji w zakresie
    działalności określonej statutem,
     5) usług konserwatorskich, reprodukcyjnych, badawczych,
     6) wynajmu pomieszczeń  na cele, które  nie  naruszyłyby
    działalności podstawowej Muzeum.

    3. Dochód  z  działalności  gospodarczej  Muzeum  może  być
  wykorzystany wyłącznie w celu finansowania podstawowej działalności
  statutowej.

                  § 14.

    Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum w zakresie praw i
  obowiązków majątkowych i finansowych wymagane jest współdziałanie
  dwóch osób, tj. Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich
  upoważnionych.

                 Rozdział 6.
               PRZEPISY KOŃCOWE

                  § 15.

    1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Rada
  Miejska  Wrocławia  na  warunkach i w trybie przewidzianym w
  obowiązujących przepisach.

    2. Niniejszy statut, zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy o muzeach,
  obowiązuje do czasu zakończenia procesu organizowania Muzeum, tj. do
  dnia otwarcia wystawy stałej.

    3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla
  jego nadania.