1. Muzeum Współczesne Wrocław (w dalszej części Regulaminu zwane Muzeum) dla Zwiedzających jest otwarte w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od środy do niedzieli w godzinach od 12.00 do 20.00. Muzeum jest nieczynne we wtorek.

2. Podstawą wejścia na ekspozycję muzealną jest posiadanie ważnego biletu wstępu.

3. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.

4. Ceny biletów oraz grupy osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp oraz rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnienia i ulg zostaną ustalone odrębnym zarządzeniem Dyrektora Muzeum.

5. Zorganizowane grupy oraz niepełnoletni poniżej 16 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie w obecności swoich opiekunów faktycznych lub prawnych.

6. Opiekunowie grup zorganizowanych oraz rodzice zwiedzający ekspozycje z niepełnoletnimi dziećmi poniżej 16 roku życia są odpowiedzialni za ich zachowanie w Muzeum oraz ewentualnie wyrządzone szkody.

7. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:
a) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
b) wnoszenia materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c) zaśmiecania,
d) wprowadzania i wnoszenia zwierząt na ekspozycje muzealne (z wyłączeniem psów przewodników),
e) zachowania się w sposób utrudniający lub uniemożliwiający zwiedzanie Muzeum innym osobom,
f) wnoszenia i poruszania się rowerem, hulajnogą, na rolkach itp.,
g) głośnego zachowania,
h) używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,
i) fotografowania z użyciem statywu oraz lampy błyskowej,
j) wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzających,
k) wnoszenia napojów i jedzenia,
l) spożywania jedzenia i picia,
m) używania telefonów komórkowych (z wyłączeniem fotografowania),
n) wnoszenia oraz spożywania alkoholu, narkotyków i środków odurzających,
o) dotykania eksponatów oraz elementów wystroju wnętrz (z wyłączeniem wystaw interaktywnych ),
p) ślizgania się po posadzkach.

8. Na terenie Muzeum Zwiedzający może wykonywać fotografie i filmy amatorskie do użytku prywatnego i w celach wyłącznie niekomercyjnych.

9. Wykonywanie i wykorzystywanie zdjęć i filmów profesjonalnych oraz do celów komercyjnych wymaga uprzedniego pozwolenia od Dyrektora Muzeum lub osoby upoważnionej. Dyrektor Muzeum może zarządzić pobranie opłaty za udostępnienie eksponatów, przestrzeni oraz wizerunku Muzeum do wyżej wymienionych rodzajów fotografii i filmów. Wysokość opłaty jest każdorazowo ustalana przez Dyrektora Muzeum.

10. W trakcie zwiedzania Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum.

11. Przed zwiedzaniem Muzeum Zwiedzający ma możliwość pozostawienia w szafkach przy kasie biletowej bagażu podręcznego. Zwiedzający na czas pobytu w Muzeum, pobiera klucz od szafki, w której pozostawił swój bagaż. Muzeum nie odpowiada za rzeczy pozostawiane w szafkach.

12. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac montażowych lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc na terenie Muzeum może zostać decyzją Dyrektora Muzeum ograniczony lub całkowicie wyłączony.

13. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych Zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

14. W przypadku, gdy Zwiedzający dopuszcza się zachowań naruszających ustalony porządek, które mogą skutkować utratą zdrowia lub życia, pracownicy Muzeum
są zobowiązani wezwać ochronę obiektu, policję, pogotowie lub straż pożarną. W takim przypadku Zwiedzający zostanie obciążony kosztami interwencji służb.

15. Wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren dziedzińca Muzeum każdorazowo wymaga zgody Dyrektora Muzeum lub osoby upoważnionej.

16. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum.

17. Zwiedzający zobowiązany jest do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.

18. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.