Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży na odległość publikacji dostępnych w sprzedaży w kasie/sklepie Muzeum Współczesnego Wrocław.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

• Muzeum – należy przez to rozumieć Muzeum Współczesne Wrocław, z siedzibą przy pl. Strzegomskim 2a, 53-681 Wrocław, NIP: 897-177-39-96, REGON: 021530233, RIK 36/2011;

• Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej dokonującą zakupu książek dostępnych na liście publikacji znajdującej się na stronie internetowej Muzeum;

• Konsumencie – należy przez to rozumieć Kupującego zawierającego z Muzeum umowę sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

• Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierającą z Muzeum umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnianego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

• Produkcie – należy przez to rozumieć książkę dostępną na liście publikacji znajdującej się na stronie internetowej Muzeum; w zakładce Publikacje → Sklepik;

• Zamówieniu – należy przez to rozumieć wolę zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem jest książka dostępna na liście publikacji znajdującej się na stronie internetowej Muzeum.

1. Aby złożyć zamówienie, należy wysłać maila na adres: kasa@muzeumwspolczesne.pl ze wskazaniem Produktu (spośród wymienionych: książki wydane przez MWW, publikacje innych wydawców, czasopisma), adresu wysyłki oraz danych do faktury.

2. Muzeum zweryfikuje możliwość realizacji zamówienia w ciągu 2 dni roboczych. W podsumowaniu zamówienia wskazana zostanie kwota brutto (cena produktu + koszty dostawy), numer konta, na który należy dokonać płatności oraz tytuł przelewu.

3. Muzeum nie gwarantuje dostępności produktów prezentowanych na stronie Muzeum do czasu weryfikacji i przyjęcia zamówienia.

4. Płatności należy dokonać przelewem na numer konta Muzeum podany w wysłanym przez Muzeum mailu podsumowującym zamówienie.

5. Ceny książek podane na stronie www.muzeumwspolczesne.pl są cenami aktualnymi brutto i zawierają podatek VAT, są podane w walucie polskiej. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

6. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu (patrz pkt 29 Regulaminu). Sprzedaż książek uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu jej przez Muzeum. Brak zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Muzeum podsumowania zamówienia powoduje anulowanie zamówienia.

7. Po zaksięgowaniu płatności Kupujący otrzyma maila potwierdzającego zamówienie wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym sprzedaż – fakturą. Z chwilą otrzymania maila potwierdzającego zamówienie zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupującemu nie przysługuje możliwość dokonywania zmian w złożonym zamówieniu.

8. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Muzeum, przesyłka zostanie wysłana w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania przez Muzeum maila potwierdzającego zamówienie.

9. W przypadku trudności z realizacją zamówienia po stronie Muzeum, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego błędnych danych przy składaniu zamówienia.

11. Dostawa wysyłkowa realizowana jest za pośrednictwem usługi Paczkomaty In Post.

12. Koszt dostawy za pośrednictwem Paczkomatów In Post wynosi: 14,69 zł brutto lub 15,69 zł brutto (Paczkomat → Paczkomat); 15,79 zł brutto lub 17,29 zł brutto (Paczkomat → Kurier); koszt dostawy jest zależny od wielkości przesyłki – rozmiarów zamówionych książek.

13. W jednej przesyłce mogą zostać wysłane maksymalnie 2 książki. W przypadku zamówienia większej liczby książek koszt dostawy będzie naliczany indywidualnie.

14. Muzeum realizuje zamówienia w ramach sprzedaży na odległość tylko na terenie Polski.

15. Muzeum realizuje zamówienia złożone do 15 grudnia danego roku kalendarzowego. Zamówienia złożone po tym terminie będą mogły zostać zrealizowane w pierwszych dniach roboczych następnego roku kalendarzowego.

16. Muzeum nie ma wpływu na czas zrealizowania dostawy przez Paczkomaty In Post oraz nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie przesyłki lub nieodebranie jej w wyznaczonym czasie.

Odstąpienie od umowy

17. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych, niż przewidzianych przepisami prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.

18. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży składając Muzeum oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można złożyć Muzeum poprzez wysłanie go na adres kasa@muzeumwspolczesne.pl dołączając do niego dokument potwierdzający sprzedaż (fakturę), otrzymany mailowo po dokonaniu płatności.

19. Do zachowania ww. 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

20. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Produktu na własny koszt w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy na adres: Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław (z dopiskiem: „zwrot-sklep”). Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym (tj. niezmieniony, czysty, nienoszący śladów użytkowania), chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Korekta faktury zostanie wysłana na adres mailowy, z którego złożono zamówienie.

21. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży Muzeum zwróci Kupującemu kwotę odpowiadającą zapłaconej cenie zakupu książki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej z Produktem. Muzeum może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania zwracanego Produktu.

22. Koszty nadania przesyłki zwrotnej na skutek odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Kupujący. Muzeum nie przyjmie żadnej przesyłki wysłanej „za pobraniem”.

Reklamacje

23. Muzeum jest zobowiązane dostarczyć Kupującemu rzecz bez wad. Reklamacji podlegają rzeczy posiadające wadę fizyczną lub prawną.

24. Kupujący może przekazać Muzeum reklamację z zachowaniem przepisów prawa, mailowo na adres: kasa@muzeumwspolczesne.pl. Składając reklamację, Kupujący jest obowiązany na żądanie Muzeum udokumentować powstanie wady np. dołączając odpowiedni materiał zdjęciowy. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, jest on uprawniony do odesłania produktu na koszt Muzeum np. za pobraniem przesyłką pocztową na adres: Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław (z dopiskiem: „reklamacja-sklep”), umieszczając w niej oryginał wypełnionego formularza reklamacyjnego oraz dokument potwierdzający sprzedaż (fakturę) otrzymany mailowo po dokonaniu płatności. Pobierz formularz reklamacji.

25. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Muzeum wymieni reklamowany Produkt na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba że możliwa będzie naprawa towaru i Kupujący takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, a Muzeum zwróci Kupującemu całkowitą należność za reklamowany Produkt w terminie 14 dni.

26. Poza przypadkiem uznania reklamacji przez Muzeum, przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

27. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady, a Muzeum nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to zostało uznane za uzasadnione.

Postanowienia końcowe

28. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

29. Muzeum sprzedaje publikacje jako wydawca, współwydawca lub na podstawie odrębnego tytułu prawnego uprawniającego do dalszej odsprzedaży.

30. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na treść i warunki zawartych już umów sprzedaży.

31. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Muzeum a Kupującym niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Muzeum.

32. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Muzeum a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

33. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://muzeumwspolczesne.pl/mww/1/regulamin/

34. Kupujący ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku.

35. Jeżeli Kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub za pośrednictwem ogólnoeuropejskiej platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/, a także przed sądami powszechnymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

36. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez sąd powszechny właściwy dla siedziby podmiotu prowadzącego Sklep.

37. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
Dane osobowe

38. Administratorem danych osobowych jest Muzeum.

39. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Muzeum: mww@prudenspdp.pl.

40. Cele i podstawy przetwarzania:
• realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania, w tym do wzajemnych rozliczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b. RODO), przez okres współpracy i po tym okresie, jeżeli przepisy prawa tego wymagają;
• realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń, w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 3 lata od ostatniego potrącenia;

41. Administrator udostępnia dane osobowe:
• gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym i innym organom państwowym, w tym również służbom sanitarnym;
• operatorom obsługującym przesyłkę;
• Ponadto dane osobowe klienta mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych.

42. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

43. Kupującemu przysługuje:
a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d. Prawo do przenoszenia danych;

44. Kupujący mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt/; tel. (22) 531 03 00 – gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

45. Dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

46. Muzeum jako Administrator jest obowiązane do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Muzeum. Muzeum zobowiązuje się przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub do dnia przedawnienia wszystkich obowiązków podatkowych wynikających z takiej umowy, w zależności od tego który z tych terminów będzie późniejszy.