Deklaracja dostępności

Muzeum Współczesne Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeumwspolczesne.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-05 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pliki multimedialne nie posiadają elementu audiodeskrypcji
  • Ograniczona możliwość nawigacji w stronie za pomocą klawiatury, ograniczony dostęp do elementów: wyszukiwarka, poszczególne pozycje w menu nawigacyjnym
  • Ograniczona możliwość orientacji w pozycji na stronie – brak zaznaczeń "focus" w aktywnych elementach strony
  • Niektóre z załączników publikowanych na stronie, są w nieodczytywalnej maszynowo postaci – pliki PDF jako obraz graficzny skanów dokumentów

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Akcess-Net FH-U Cezary Małota.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem muzeum, mww@muzeumwspolczesne.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 356 42 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Muzeum Współczesnego we Wrocławiu znajduje się przy placu Strzegomskim 2, 53-681, Wrocław.

  1. Przed wejściem głównym brak stopni i schodów. Jest jednak długi na ok. 40 cm podjazd o nachyleniu ok. 10%, który niektóre osoby na wózkach pokonują same, żeby sięgnąć do klamki, a niektóre potrzebują pomocy opiekuna. Na wysokości ok. 140 cm znajduje się domofon, przez który można wezwać pomoc. Pochylnia dostępna jest z tyłu budynku od strony dziedzińca. Parking na dziedzińcu udostępniany jest jedynie osobom niepełnosprawnym odwiedzającym muzeum (brak oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Nawierzchnia dziedzińca i jednocześnie dojście do pochylni w postaci miękkiego żwiru. Otwarcie drzwi od strony pochylni wymaga kontaktu z pracownikiem muzeum pod telefonem numer 71 356 42 57. Brak kontroli osób zwiedzających przy wejściu do budynku.
  2. Na każdy poziom budynku można dostać się schodami lub windą. Winda posiada wyczuwalne dotykiem pola przycisków i pola przycisków w alfabecie Braille'a. Najwyżej umiejscowiony przycisk jest na wysokości ok. 140 cm. Szerokość windy jest odpowiednia dla osób poruszających się na wózkach. Między poszczególnymi pomieszczeniami nie ma progów i nierówności poziomów.
  3. Większość toalet posiada poręcze dla osób poruszających się na wózkach oraz system przywoływania pomocy połączony z pomieszczeniem ochrony. Utrudnieniem dla takich osób mogą być samozamykacze zastosowane przy drzwiach do wszystkich toalet. W budynku brak jest pochylni, platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Brak kontrastowych oznaczeń szklanych drzwi, pierwszych i ostatnich stopni schodów. W budynku są tablice informacyjne, drogowskazy, ale tworzone nie z myślą o osobach z niepełnosprawnością słuchu, więc mogą być niewystarczające. Kasa biletowa i informacja znajdują się na najniższym poziomie tuż przy wejściu głównym do budynku.
  4. Parking na dziedzińcu za budynkiem z założenia nie pełni funkcji parkingu dla odwiedzających muzeum. Mogą z niego skorzystać jedynie osoby niepełnosprawne. Dojazd do parkingu od ulicy Strzegomskiej, ulicą Świętego Pawła. Wjazd zamknięty jest szlabanem, przy którym ustawione są domofony wjazdu i wyjazdu na wysokości ok. 120 cm. Należy użyć domofonu, aby pracownik ochrony otworzył szlaban.
  5. Osoby odwiedzające muzeum z psem asystującym mogą poruszać się po wszystkich przestrzeniach budynku udostępnionych zwiedzającym.
  6. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Zobacz także

English AAA

Trwają prace modernizacyjne

Nasza strona ma już nową szatę graficzną i możesz już z niej korzystać. Musimy jednak jeszcze kilka rzeczy poprawić, aby stała się lepsza.

Jeśli widzisz na stronie jakąś nieprawidłowość, będziemy wdzięczni, jeśli ją nam zgłosisz.

Przepraszamy za niedogodności.

OK

Przypomnimy Ci o tym za 15 minut.