Search,
,

BIP,
MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław, Poland
Ph. +48 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Mon. 10AM–6PM, Tue. closed, Wed.–Sun. 12AM–8PM
more
WORKSHOPS FOR SCHOOLS – AUTUMN 17.09.12–10.12.12

We invite organized school groups to participate in workshop meetings with modern art. The autumn cycle of meetings will last from September the 17th to December the 10th, it will include 12 meetings on which we will focus on three separate problems.

INFINTY OF LINE – dates: 17.09, 24.09, 1.10 and 8.10

HARMONY OF DIVERSITY – dates: 15.10, 22.10, 5.11 and 12.11

IS OR IS NOT – dates: 19.11, 26.11, 3.12 and 10.12

Each workshop is preceded by an illustrated presentation of contemporary artworks chosen from a collection of The Lower Silesian Society for the Encouragement of Fine Arts that relate to a discussed subject. We define the workshop subjects and, through a creative practice, we learn about their origins. Then we question the aim of our creation, but we do not lose the freedom of movements and imagination. In effect individual works are created and they present the differences in personalities of the participants. Finally, we confront the results of this creative game and we consider the artistic significance of the created works.

Dates: Mondays, 10:30 AM, workshops last 90 min., earlier reservation is necessary

Free admission
Groups up to 30 participants
Enrolments:  Joanna Sekuła, tel. 501 466 319, edukacja@muzeumwspolczesne.pl,
Script and running the workshops: Joanna Sekuła, Patrycja Mastej

The project is implemented with the funds of the Ministry of Culture and National Heritage.

Kuratorka Curator Patrycja Mastej Materiały do pobrania Download files Jest czy nie jest Nieskończoność linii Harmonia różnorodności Published on:18.09.12 Share: Facebook, Twitter
NIESKOŃCZONOŚĆ LINII to powakacyjny warsztat, poświęcony jednemu z podstawowych środków wyrazu w sztukach wizualnych. Linia, kreska to pierwszy ślad, jaki stawiamy budując ekspresję plastyczną. W trakcie warsztatów z wykorzystaniem niestandardowych technik stworzymy kompozycje wizualne, wykorzystując różnorodność tego śladu. Zaobserwujemy jak rożną ekspresją możemy się posłużyć przy użyciu tak prostych środków, różnicując je poprzez nadanie odpowiedniej grubości, miękkości, falistości. Jako inspiracje posłużą nam dzieła sztuki współczesnej oraz obserwacje otaczającego nas świata, będącego wizualną plątaniną, harmonią,
współzależnością wielorakich linii.


HARMONIA RÓŻNORODNOŚCI to cykl warsztatów poświęcony zagadnieniu kompozycji. Prześledzimy jak zmieniało się rozumienie i zasady budowania kompozycji na przestrzeni wieków, w zależności od rozwoju świadomości twórców oraz dostępności nowych mediów. Poznamy prawidłowości, jakimi kierują się artyści w swojej twórczości i
spróbujemy poznać tajemnice wzorowej kompozycji. Ponadto będziemy spoglądać na rzeczywistość poprzez pryzmat
różnorodności zjawisk, które tworzą harmonijną całość lub przeciwnie - chaos, wynikający z nieuporządkowanych elementów świata zmysłowego.

JEST CZY NIE JEST to cykl warsztatów, wprowadzający uczestników w świat wieloznaczności wizualnej, zabawy z rzeczywistością, której towarzyszą reguły rządzące naszymi zmysłami. Zastanowimy się, kiedy wyobraźnia współpracując z właściwościami naszych receptorów percepcyjnych, płata nam figle, a kiedy poszerza horyzont patrzenia na rzeczywistość oraz przeżywania i doświadczania życia. Dzięki własnemu doświadczeniu zaobserwujemy, dlaczego iluzja jako sposób przekazu, fascynuje artystów i jakie cele dzięki niej osiągają. Będziemy czerpać
ze świata zmysłów, wrażeń i wyobraźni.
INFINITY OF LINE is a post-holidays workshop dedicated to one of the basic means of expression in visual arts. Line is the first trace we leave when we build visual expression. During the workshops, using non-standard techniques, we will create visual compositions using diversity of this trace. We will observe how different expressions we can employ when we use so simple means, diversifying them by giving it appropriate thickness, softness and waviness. As inspiration we will use works of modern art and observations of the world around us, which is a visual ravel, harmony and correlation of multiple lines.


HARMONY OF DIVERSITY is a cycle of workshops dedicated to the problem of composition. We will investigate how the understanding and rules of composition making have been changing over centuries, depending on the artists consciousness development and accessibility of new media. We will see the rules that artists follow in their work and we will try to learn about the secrets of perfect composition. We will also look at reality through diversity of phenomena that form harmonic entirety, or contrarily – the chaos that proceeds from unordered elements of the sense world.


IS OR IS NOT is a cycle of workshops that introduce the participants into the world of visual polysemy, play with reality that is accompanied by the rules that rein our senses. We will think when imagination plays jokes on us cooperating with properties of our perceptual receptors, and when it broadens the horizon of looking at reality and experiencing life. Thanks to our own experience, we will observe why illusion as a means of message fascinates artists and what goals they achieve thanks to it. We will cull from the world of senses, impressions and imagination.
Close
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej Close
Ladies and Gentlemen, In accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and bearing in mind the concerns regarding your privacy, we would like to ask you for voluntary authorisation enabling us to process your personal data. By clicking “I accept” or closing the window, you will accept the conditions specified below. You also have the right to deny or limit the authorisation. I ACCEPT
Close