Szukaj,
,

BIP,
MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Pon. 10.00-18.00, Wt. zamknięte, Śr.-Nd. 12.00-20.00
więcej

Statut Muzeum Współczesnego Wrocław (w organizacji)
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
§ 1.
 
Muzeum Współczesne Wrocław, zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o muzeach”,
2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm), zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych”,
4. niniejszego statutu.
 
 
§ 2.
 
1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Wrocław.
2. Muzeum jest gminną instytucją kultury, która z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora uzyskuje osobowość prawną.
3. Siedzibą Muzeum jest miasto Wrocław, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
4. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
 
 
§ 3.
 
Muzeum używa pieczęci okrągłej z herbem Wrocławia w środku i nazwą w otoku: „Muzeum Współczesne Wrocław”.
 
 
II. CELE I ZADANIA MUZEUM
 
 
§ 4.
 
Celem Muzeum jest działalność określona w art.1 ustawy o muzeach, a w szczególności tworzenie i prezentacja międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej w kontekście polskiej i międzynarodowej sztuki drugiej połowy XX wieku.
 
 
§ 5.
 
1. Muzeum realizuje cele określone w § 4, w szczególności przez:
 
1) gromadzenie dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych w zakresie swojego działania poprzez ich zakup, w drodze darowizn, zapisów oraz przyjmowania depozytów,
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,
3) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności,
4) prowadzenie działalności wystawienniczej i promocyjnej w kraju i zagranicą,
5) prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej, udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,
6) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i właściwy stan zachowania,
7) konserwowanie posiadanych zbiorów,
8) wypożyczanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) udostępnianie zgromadzonych zbiorów publiczności polskiej i zagranicznej poprzez organizowanie wystaw czasowych oraz stworzenie wystawy stałej Muzeum,
10) inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, w szczególności w zakresie popularyzacji problemów sztuki dla szerokiego kręgu odbiorców,
11) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem merytorycznym swojej działalności,
12) prowadzenie innej działalności kulturalnej, edukacyjnej i badawczej związanej zakresem działalności,
13) uczestniczenie w przedsięwzięciach kulturalnych innych instytucji,
14) prowadzenie wymiany wystaw z innymi muzeami i instytucjami, również zagranicznymi.
 
2. Muzeum może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.
3. Muzeum uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów rządowych i samorządowych.
 
 
III. NADZÓR I ZARZĄDZANIE MUZEUM
 
 
§ 6.
 
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Prezydent Wrocławia.
 
 
§ 7.
 
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 12 powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o muzeach.
 
 
§ 8.
 
1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 
 
§ 9.
 
1. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
 
1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, organizacyjnych, administracyjnych, finansowych i technicznych,
2) nadzór nad zbiorami, depozytami i majątkiem Muzeum,
3) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych i inwestycyjnych,
4) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi,
5) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
 
3. Do zakresu działania dyrektora należy prowadzenie prac przygotowawczych, programowych i inwestycyjnych zmierzających do zakończenia procesu organizowania Muzeum, budowy jego docelowej siedziby, otwarcia wystawy stałej w nowym obiekcie Muzeum powstałym w wyniku inwestycji, i udostępnienia Muzeum publiczności.
4. Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań komórek organizacyjnych Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
 
§ 10.
 
Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępcy lub zastępców, których sam powołuje i odwołuje, po uzyskaniu opinii Prezydenta Wrocławia.
 
 
IV. GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM
 
 
§ 11.
 
1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych przepisach, a w szczególności w ustawie o finansach publicznych.
2. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
 
 
§ 12.
 
Działalność Muzeum finansowana jest z budżetu Gminy Wrocław, własnej działalności, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, a także z innych źródeł.
 
 
V. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA MUZEUM
 
 
§ 13.
 
1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach.
2. Działalność określona w ust.1 może być prowadzona w zakresie:
 
1) sprzedaży wydawnictw, pamiątek i wyrobów przemysłów kultury,
2) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, w tym projekcji, spektakli, koncertów, pokazów reklamowych, konferencji oraz obsługi ruchu turystycznego,
3) świadczenia usług wydawniczych,
4) opracowywania opinii, ekspertyz i dokumentacji w zakresie działalności określonej statutem,
5) usług konserwatorskich, reprodukcyjnych, badawczych,
6) wynajmu pomieszczeń na cele, które nie naruszyłyby działalności podstawowej Muzeum.
 
3. Dochód z działalności gospodarczej Muzeum może być wykorzystany wyłącznie w celu finansowania podstawowej działalności statutowej.
 
 
§ 14.
 
Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.
 
 
VI. PRZEPISY KOŃCOWE
 
 
§ 15.
 
1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Rada Miejska Wrocławia na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Niniejszy statut, zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy o muzeach, obowiązuje do czasu zakończenia procesu organizowania Muzeum, tj. do dnia otwarcia wystawy stałej.
3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 

Materiały do pobrania Download files Statut Muzeum Współczesnego Wrocław The Statute of Wrocław Contemporary Museum
Zamknij
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej Zamknij
Szanowni Państwo, zgodnie z RODO, dbając o Państwa prywatność, prosimy o dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych dostarczonych przez Państwa podczas korzystania z serwisu. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzają się Państwo na poniższe warunki. Mogą Państwo też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres. AKCEPTUJĘ
Zamknij