Szukaj, , BIP,

MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Pon. 9-17, Wt. zamknięte, Śr.-Nd. 12-20
więcej

Statut Muzeum Współczesnego Wrocław (w organizacji)
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
§ 1.
 
Muzeum Współczesne Wrocław, zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o muzeach”,
2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm), zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych”,
4. niniejszego statutu.
 
 
§ 2.
 
1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Wrocław.
2. Muzeum jest gminną instytucją kultury, która z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora uzyskuje osobowość prawną.
3. Siedzibą Muzeum jest miasto Wrocław, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
4. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
 
 
§ 3.
 
Muzeum używa pieczęci okrągłej z herbem Wrocławia w środku i nazwą w otoku: „Muzeum Współczesne Wrocław”.
 
 
II. CELE I ZADANIA MUZEUM
 
 
§ 4.
 
Celem Muzeum jest działalność określona w art.1 ustawy o muzeach, a w szczególności tworzenie i prezentacja międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej w kontekście polskiej i międzynarodowej sztuki drugiej połowy XX wieku.
 
 
§ 5.
 
1. Muzeum realizuje cele określone w § 4, w szczególności przez:
 
1) gromadzenie dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych w zakresie swojego działania poprzez ich zakup, w drodze darowizn, zapisów oraz przyjmowania depozytów,
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,
3) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności,
4) prowadzenie działalności wystawienniczej i promocyjnej w kraju i zagranicą,
5) prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej, udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,
6) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i właściwy stan zachowania,
7) konserwowanie posiadanych zbiorów,
8) wypożyczanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) udostępnianie zgromadzonych zbiorów publiczności polskiej i zagranicznej poprzez organizowanie wystaw czasowych oraz stworzenie wystawy stałej Muzeum,
10) inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, w szczególności w zakresie popularyzacji problemów sztuki dla szerokiego kręgu odbiorców,
11) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem merytorycznym swojej działalności,
12) prowadzenie innej działalności kulturalnej, edukacyjnej i badawczej związanej zakresem działalności,
13) uczestniczenie w przedsięwzięciach kulturalnych innych instytucji,
14) prowadzenie wymiany wystaw z innymi muzeami i instytucjami, również zagranicznymi.
 
2. Muzeum może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.
3. Muzeum uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów rządowych i samorządowych.
 
 
III. NADZÓR I ZARZĄDZANIE MUZEUM
 
 
§ 6.
 
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Prezydent Wrocławia.
 
 
§ 7.
 
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 12 powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o muzeach.
 
 
§ 8.
 
1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 
 
§ 9.
 
1. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
 
1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, organizacyjnych, administracyjnych, finansowych i technicznych,
2) nadzór nad zbiorami, depozytami i majątkiem Muzeum,
3) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych i inwestycyjnych,
4) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi,
5) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
 
3. Do zakresu działania dyrektora należy prowadzenie prac przygotowawczych, programowych i inwestycyjnych zmierzających do zakończenia procesu organizowania Muzeum, budowy jego docelowej siedziby, otwarcia wystawy stałej w nowym obiekcie Muzeum powstałym w wyniku inwestycji, i udostępnienia Muzeum publiczności.
4. Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań komórek organizacyjnych Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
 
§ 10.
 
Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępcy lub zastępców, których sam powołuje i odwołuje, po uzyskaniu opinii Prezydenta Wrocławia.
 
 
IV. GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM
 
 
§ 11.
 
1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych przepisach, a w szczególności w ustawie o finansach publicznych.
2. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
 
 
§ 12.
 
Działalność Muzeum finansowana jest z budżetu Gminy Wrocław, własnej działalności, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, a także z innych źródeł.
 
 
V. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA MUZEUM
 
 
§ 13.
 
1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach.
2. Działalność określona w ust.1 może być prowadzona w zakresie:
 
1) sprzedaży wydawnictw, pamiątek i wyrobów przemysłów kultury,
2) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, w tym projekcji, spektakli, koncertów, pokazów reklamowych, konferencji oraz obsługi ruchu turystycznego,
3) świadczenia usług wydawniczych,
4) opracowywania opinii, ekspertyz i dokumentacji w zakresie działalności określonej statutem,
5) usług konserwatorskich, reprodukcyjnych, badawczych,
6) wynajmu pomieszczeń na cele, które nie naruszyłyby działalności podstawowej Muzeum.
 
3. Dochód z działalności gospodarczej Muzeum może być wykorzystany wyłącznie w celu finansowania podstawowej działalności statutowej.
 
 
§ 14.
 
Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.
 
 
VI. PRZEPISY KOŃCOWE
 
 
§ 15.
 
1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Rada Miejska Wrocławia na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Niniejszy statut, zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy o muzeach, obowiązuje do czasu zakończenia procesu organizowania Muzeum, tj. do dnia otwarcia wystawy stałej.
3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 

Materiały do pobrania
Statut Muzeum Współczesnego Wrocław