„Stadion – Miasto – Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej” to trzyletni program
badawczy realizowany przez interdyscyplinarny zespół Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej
w ramach programu Obserwatorium Kultury NCK i MKDiN. Badania mają na celu poddanie
wielowymiarowej analizie wpływ Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 na polską kulturę,
w tym m. in. na przeobrażenia przestrzeni publicznej, proces organizacji kapitału społecznego,
perspektywy zmian cywilizacyjnych oraz sposoby konstruowania tożsamości miejskiej, lokalnej i
narodowej wobec przestrzeni i symboliki sportowej.

Euro 2012 jest wydarzeniem wyjątkowym w historii Polski i zarazem rewolucyjnym w rozlicznych
wymiarach cywilizacyjnych (związanych z budową stadionów, zapleczem, infrastrukturą) oraz – co
równie istotne – w wymiarze mentalnym. Budowa obiektów na Euro 2012 jest szansą stworzenia
projektów kultury miejskiej, zdecydowanie wykraczających poza obszar samego sportu; jest
tym samym szansą refleksji nad rolą przestrzeni publicznej w życiu metropolii oraz sposobami
praktycznego korzystania z tej przestrzeni, czyli korzystania ze sfery kultury.

Na spotkaniu promującym raport będącym rezultatem pierwszej części badań, proponujemy poddać
dyskusji następujące tematy:
– dwie wizje promocji polskiej kultury podczas Euro 2012, czyli a) kultura popularna i b) kultura
wysoka;
– oczekiwania, postawy i wartości, jakie towarzyszą mistrzostwom i związanych z nimi zmianom w
przestrzeni publicznej;
– stadiony jako epicentra kulturowe;
– Euro 2012 a dyskursy tożsamościowe.