Wizerunek polskiej wsi nieustannie infekowany jest przez dwa stereotypy: zaściankowości – przedstawianej przede wszystkim jako brak dostępu do „miejskiej” kultury wysokiej lub utopijnej sielskości, której symbolem stał się wzór łowicki chętnie odtwarzany na etnodizajnerskich gadżetach. Fundacja Ważka chciałaby przedstawić odmienny, często niedostrzegany obraz współczesnej wsi. Na spotkaniu opowiemy o potrzebie działania dla wsi, o lokalnych wiejskich aktywistach, o poczuciu odpowiedzialności i łączeniu siły we wspólnym działaniu. O wiejskiej obywatelskości, czyli tym, co nieustannie powracało w trakcie naszych wieloletnich badań terenowych prowadzonych na wsi dolnośląskiej, łódzkiej, wielkopolskiej, lubuskiej i kujawskiej.

Spotkanie – jak i nasza refleksja o wsi – koncentrować się będzie wokół dwóch raportów:
Zespoły ludowe – laboratorium etnograficzne (2015), dotyczącym działalności ludowych/wiejskich/śpiewaczych zespołów oraz ich aktywizującej i kulturotwórczej roli na współczesnej polskiej wsi;
oraz
Dożynki 2016 – raport z badań, dotyczącego dożynek jako niezwykle żywej tradycji, której forma nieustannie się uwspółcześnia, obowiązkowego punktu w każdym wiejskim kalendarzu, wraz z ich specyficzną estetyką, oraz wartościami, które niosą.

Oba raporty powstały na podstawie rocznych badań, czyli wielogodzinnych rozmów z członkami i członkiniami zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i lokalnych stowarzyszeń. Z osobami, które próbują wspólnie „zrobić coś z niczego” dla siebie i innych mieszkańców swojej miejscowości.

Fundacja Ważka została powołana do życia w 2010 roku we Wrocławiu. Działalność Fundacji skupiona jest głównie wokół niematerialnego dziedzictwa Dolnego Śląska. Od 2012 roku, w ramach projektu badawczo-animacyjnego „Prze-twórcy ludowi” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzimy etnograficzne badania terenowe, w których wiodącą metodą jest narracyjny wywiad biograficzny. Udało się nam zgromadzić bogatą dokumentację niematerialnej tradycji Dolnego Śląska, w tym wiele wywiadów biograficznych, prywatnych fotografii, pamiątek, dokumentację tradycyjnego rękodzieła, nagrań muzyki i pieśni, a także lokalnie obchodzonych świat i festynów. W ramach działań projektowych rozpoczęliśmy program warsztatów i spotkań angażujących dzieci i młodzież w aktywne poznawanie i twórcze przekazywanie kultury ludowej. Wśród pozostałych obszarów zainteresowań Fundacji Ważka znajdują się kwestie związane z tożsamością lokalną, edukacją obywatelską, rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego, a także twórczością nieprofesjonalną i amatorską. Materiały zgromadzone w trakcie badań terenowych tworzą obecnie prowadzone przez Fundację Dolnośląskie Archiwum Tradycji (DAT).