Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław oraz Muzeum Współczesne Wrocław

zapraszają na
interdyscyplinarną konferencję

CIAŁO TO TRICKSTER.
SPOŁECZNO – KULTUROWE KONTEKSTY DOŚWIADCZANIA CIAŁA

Wrocław, 10 grudnia 2015
MUZEUM WSPÓŁCZESNE WROCŁAW

Angielskie słowo trick zawiera w sobie znaczenia, które bardzo dobrze charakteryzują ludzką cielesność i ucieleśnienia w zderzeniu z wysiłkami nauki: od pułapki, podstępu, oszustwa, przez sztuczkę, figiel, po umiejętność, zręczność, kończąc na przyzwyczajeniu (a to nie wszystkie, nawet kolokwializmy kryjące się w tym słowie zdają się oddawać sytuację zmagania się nauk z ciałem). Im więcej wiemy o ciele, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że nie da się go zredukować do żadnej jego części, funkcji czy charakterystyki. Coraz bardziej jesteśmy świadomi, iż jest złożoną i skomplikowaną całością. Jest zarazem organizmem biologicznym, przeżywanym doświadczeniem wpływającym na relacje społeczne i systemem reprezentacji; jako organiczny obiekt łączy się z szerokim zróżnicowaniem społecznych znaczeń. Nie daje się go jednoznacznie umieścić ani po stronie społecznego, ani po stronie biologicznego czy naturalnego świata; nie jest tylko zjawiskiem przedspołecznym czy tylko postbiologicznym. Zaczyna nam też towarzyszyć nie mniej dojmująca świadomość, że gdybyśmy byli właścicielami innej cielesności, inny byłby nasz świat, także ten społeczny. Coraz częściej patrzymy na ciało jako wielowymiarowe medium konstytuowania społeczeństwa. Zatem jest ono fundamentalne w procesie formowania społeczeństw, relacji społecznych i jednostkowej tożsamości. Jako byt zarazem biologiczny i społeczny jest otwarte na relacje społeczne i kulturowe klasyfikacje, mają one wpływ na jego rozwój poprzez możliwość ich wcielania.

Zapraszamy na konferencję mającą na celu zastanowienie się nad rozmaitymi aspektami ludzkiego wcielenia i (nie)obecności ciała w codziennym doświadczaniu. Kierując do Państwa zaproszenie do spotkania się we Wrocławiu, nie numerujemy zagadnień, tylko wskazujemy jako pole namysłu, badań i analiz architektonikę doświadczania ludzkiego ciała, próby wskazania kiedy i jak obecne jest ciało w doświadczeniu (i czy dowiadujemy się czegoś o nim z jego nieobecności). Tym samym mamy nadzieję, że stanie się ono polem interdyscyplinarnych wymian przedmiotowych i metodologicznych (socjologów, antropologów, psychologów, filozofów, ale też badaczy zajmujących się sportem, turystyką, rekreacją czy zmysłami oraz związaną z nimi semiozą i funkcjami w specyficznie ludzkich wytworach, jak na przykład kuchnia, posiłek, pocałunek itp.), okazją do ustalenia aktualnego stanu badań dotyczących ciała i ucieleśnienia, dotarcia do tego, jak ciało jest doświadczane, ustalenia społecznie wypracowanych znaczeń i kategorii, za pomocą których to doświadczanie jest ujmowane i opisywane, ich wagi dla wytwarzania i podtrzymywania różnych porządków społecznych: korporalnego, interakcyjnego, płciowego, makrospołecznego/klasowego, konsumpcyjno – materialnego itd.

Obrady będą prowadzone w formie referatów (15-20 min.), wygłaszanych w sekcjach tematycznych. Sekcje tematyczne i szczegółowa tematyka obrad zostaną opracowane na podstawie zgłoszonych referatów oraz ujęte w programie konferencji. Organizatorzy przewidują także wydanie pokonferencyjnej publikacji. Artykuły objętości jednego arkusza, prezentujące w rozwiniętej formie przedmiot konferencyjnego wystąpienia w języku polskim lub angielskim zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:
dr hab. prof. AWF Poznań Beata Pluta
(Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF Poznań)

dr hab. Dorota Majka-Rostek
(Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Agata Wiza
(Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF Poznań)

dr Ewa Banaszak
(Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski)

dr Paweł Czajkowski
(Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski)

dr Robert Florkowski
(Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF Poznań)

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr Ewa Banaszak
(Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski)

dr Robert Florkowski
(Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF Poznań)

mgr Aleksandra Drabina
(Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski)

KOSZT UCZESTNICTWA – 250,00 PLN

WAŻNE DATY:

▪ Do 18 października 2015 – nadsyłanie propozycji referatów wraz z abstraktami na adres tricksterkonferencja@gmail.com; formularz zgłoszenia do pobrania na stronie www.socjologia.uni.wroc.pl/dzialalnosc-naukowa/wydarzenia oraz u dołu tej strony.

▪ Do 20 października 2015 – uzyskanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu propozycji.

▪ Do 31 października 2015 – uiszczenie opłaty konferencyjnej – na konto ‘Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław’; BZ WBK S.A. 4 o/Wrocław, ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław, nr konta: 09 1090 2503 0000 0001 1110 6022; tytułem „Trickster (konferencja) – 92N/2015 – imię i nazwisko uczestnika”.

▪ Do 8 grudnia 2015 – przesłanie prezentacji multimedialnej w formacie .ppt na adres tricksterkonferencja@gmail.com (o ile uczestnicy planują posługiwać się tym narzędziem).

▪ 10 grudnia – konferencja (Muzeum Współczesne Wrocław, Plac Strzegomski 2a).

▪ Do 31 grudnia 2015 – przysyłanie artykułów gotowych do publikacji. Objętość artykułu nie może przekroczyć arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami). Artykuł powinien być przygotowany zgodnie ze stylem APA.