Muzeum Współczesne Wrocław, Polskie Towarzystwo Socjologiczne oraz Strefa Kultury Wrocław zapraszają na ostatnią przed wakacjami odsłonę cyklu SocjoPercepcja w Recepcji, które wyjątkowo odbędzie się w przestrzeni MWW.

W spotkaniu, w którym wezmą udział socjologowie zajmujący się kulturą i konsumpcją, chcemy zastanowić się, czego możemy dowiedzieć się o polskim społeczeństwie, przyglądając się codziennym wyborom i praktykom ludzi, w sferze konsumpcji, czasu wolnego i tzw. uczestnictwa w kulturze?

W potocznym odbiorze, gust (to, co się komuś podoba) nie podlega osądowi, gdyż jako „naturalny odruch” nie daje się logicznie uzasadnić. Gusty i wybory z nimi związane uważa się za kwestię indywidualną. W praktyce jednak, na co zwracają uwagę socjologowie, nasze upodobania stanowią swoisty „język”, w jakim komunikuje się społeczeństwo. To w nich i poprzez nie tworzą się społeczne tożsamości, rozpoznania „swoich” i „obcych”, nawiązują relacje i więzi czy też wyrażają światopoglądy i ideologie. Sfera gustów i szerzej stylów życia ukrywa bogactwo znaczeń i kodów kulturowych, które rzadko kiedy są w pełni uświadamiane przez swoich nosicieli.

Czy współczesne style życia są przejawem daleko posuniętej indywidualizacji i demokratyzacji w dostępie do dóbr i aktywności – przedmiotem refleksyjnego „planowania”, czy też, jak sugerują inni, stanowią sposób, w jaki przejawiają się dziś podziały klasowe i hierarchie społeczne (niewidoczne na pierwszy rzut oka, gdyż dotykające sfery mentalnej i nawykowej)? Czy styl życia to bardziej kwestia wyboru, czy też zewnętrznych determinacji (w tym ze strony reklamy i marketingu)? Jakie style życia możemy dostrzec w społeczeństwie i na ile są one uwikłane w podziały o charakterze klasowym a na ile w podziały innego rodzaju (etniczne, wiekowe, płciowe itp.)? Jak gust i styl życia zmieniają się w czasie i w zależności od kontekstu? Czy można mówić o hierarchii gustu? Na ile w stylach życia ujawniają się procesy umasowienia kultury a na ile jej różnicowania? Oraz w końcu, czy w ogóle możemy mówić o czymś takim, jak spójny i trwały styl życia?

W swoich rozważaniach pragniemy połączyć ogólną refleksję z konkretem badań empirycznych, prezentowanych przez uczestników spotkania.
 
 
W spotkaniu wezmą udział:
Agata Bachórz – adiunktka w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim, członkini zespołu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą, autorka książki o polskiej turystyce do Rosji, współautorka opracowań na temat uczestnictwa w kulturze Polaków, badaczka praktyk jedzeniowych.

Aleksandra Drabina-Różewicz – doktorantka w Instytucie Socjologii UWr Przygotowuje pracę doktorską na temat kobiecości i męskości w biografiach młodych pracowników. Obserwatorka i badaczka popkultury, autorka publikacji dotykających problematyki kultury popularnej oraz płci i rynku pracy.

Prowadzący: Michał Cebula – adiunkt w Instytucie Socjologii UWr.
 
 
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Socjologiczne/ o. Wrocław, Muzeum Współczesne Wrocław, Strefa Kultury Wrocław