Pojęcie marnotrawstwa przynależy do języka potocznego, co nie jest przeszkodą dla jego użytkowania przez przedstawicieli świata naukowego. W pracach akademickich marnotrawstwo nie jest jednak explicite definiowane i konceptualizowane. Raczej jest ono stosowane jako termin służący negatywnej ocenie analizowanego zjawiska. Zatem nieodłączną częścią kategorii marnotrawstwa jest normatywizm, odnoszący nas do wyobrażenia o pozytywnym i często idealnym stanie rzeczy.

Ariel Modrzyk podczas swojego wykładu zaprezentuje podstawowe konteksty używania tak rozumianego marnotrawstwa. Należą do nich przede wszystkim refleksje odnoszące się do natury, gospodarki oraz określonych praktyk społecznych. Po ich przedstawieniu wskaże zawarte w nich treści wartościujące oraz dokona ich krytyki. Rezultatem tego będzie próba zaprezentowania formalnej definicji marnotrawstwa, która będzie zakładała, że jest ono społecznym konstruktem.

Ariel Modrzyk: socjolog, doktorant w Zakładzie Socjologii Życia Codziennego Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Autor publikacji w opracowaniach zbiorowych oraz czasopismach, takich jak „Kultura i Społeczeństwo”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Nowa Krytyka”, „Praktyka Teoretyczna”. Zainteresowania naukowe: (post)marksizm, socjologia gospodarki, ekologia, psychologia społeczna. Autor książki „Pomiędzy normatywizmem a realizmem. Od teorii uznania Axela Honnetha do radykalnie refleksyjnej krytyki społecznej” (Ha!art 2013).