Wykład poświęcony będzie dwóm problemom skomplikowanej relacji prawa autorskiego i sztuki współczesnej. Z jednej strony przedmiotem refleksji będą podstawy prawa autorskiego, w szczególności zaś przesłanki uznawania czyjegoś dzieła za utwór chroniony jego przepisami, rozpatrywane w kontekście współczesnych praktyk artystycznych. Zostanie postawione pytanie czy tradycyjne sposoby rozumienia utworu przystają do sztuki modernistycznej i awangardowej oraz prześledzone przypadki z praktyki sądowej, w których pojawiły się istotne wątpliwości, co do możliwości uznania dzieła sztuki za utwór.

Z drugiej strony uwaga zostanie poświęcona sytuacji odwrotnej, a więc takiej, w której to współcześni artyści biorą przepisy prawa autorskiego na swój warsztat pragnąc wykazać ich nieadekwatność. Ich działania Mateusz Bieczyński określa mianem „praktyk artystycznych kontestujących zasady prawa autorskiego”. Wykład połączy w ten sposób dogmatyczno-prawne rozważania z zakresu prawa autorskiego z refleksją teoretyczno-artystyczną i obserwacją sztuki współczesnej w praktyce.