Tematem wystąpienia jest refleksja nad rolą i funkcjonowaniem muzeum we współczesnym społeczeństwie. Z jednej strony punktem zainteresowania będzie ciągłość tradycyjnych funkcji i form muzeów, z drugiej zaś zmiany, które zachodzą dziś na ich obszarze. Owe zmiany dotyczą przede wszystkim znacznego poszerzenia pola działalności muzealniczej, która nie ogranicza się tylko do zamierzeń wystawienniczych, ale obejmuje również inicjatywy wydawnicze, edukacyjne, promujące szeroko rozumiany dialog społeczny, rozwijające potencjał twórczy a nawet działania psychoterapeutyczne. Swoje rozważania chciałbym oprzeć głównie na analizie muzeów prywatnych, które po roku 1989 przeżywają w naszym kraju szczególny rozkwit. Jako studium przypadku natomiast proponuję Najmniejsze Muzeum Świata – prywatną jednostkę muzealną, która mieści się w jednym z warszawskich bloków mieszkalnych i prowadzi działalność wykraczającą dalece poza tradycyjne funkcje muzeum.

Dr hab. Jerzy Kaczmarek – pracownik naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się następującymi obszarami badawczymi: socjologia sztuki, socjologia wizualna, socjologia religii, historia myśli społecznej i socjologii. Ostatnio wydał książkę dotyczącą wykorzystania filmu w naukach społecznych: Zobaczyć społeczeństwo. Film i wideo w badaniach socjologicznych.