Wypożyczenia

Zasady wypożyczania muzealiów z kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław     1. Muzeum Współczesne Wrocław (dalej zwanym Muzeum) odpłatnie wypożycza muzealia z kolekcji własnej Muzeum na rzecz innych podmiotów.

2. Wysokość opłat za wypożyczenie muzealiów każdorazowo ustala dyrektor Muzeum na podstawie odrębnej umowy wypożyczenia. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Muzeum może za wypożyczenie muzealiów ustalić opłatę ulgową lub zwolnić z opłaty.

3. Nie pobiera się opłat za wypożyczenia muzealiów między muzeami krajowymi oraz, pod warunkiem wzajemności, między muzeami z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Asthma is a condition in which your airways narrow and swell and may produce extra mucus. This can make breathing difficult and trigger coughing https://asthma-inhalers-review.com/ventolin-inhaler, a whistling sound (wheezing) when you breathe out and shortness of breath. For some people, asthma is a minor nuisance. For others, it can be a major problem that interferes with daily activities and may lead to a life-threatening asthma attack. https://asthma-inhalers-review.com

4. Pożyczający zgłasza się z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Muzeum w terminie nie krótszym, niż 3 miesiące przed planowanym terminem wypożyczenia. Wnioski wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wniosek o wypożyczenie powinien zawierać informację o przedmiocie wypożyczenia, celu i miejscu wypożyczenia, okresie trwania wypożyczenia oraz przewidywanym terminie odbioru muzealiów.

6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem muzealiów do wypożyczenia, transportu i ekspozycji (w tym koszty opakowań, konserwacji i opraw) oraz ewentualne koszty konwoju pokrywa Pożyczający.

7. Wszystkie muzealia wypożyczane przez Muzeum muszą być ubezpieczone na czas transportu i wystawy (ubezpieczenie „nail to nail”) przez Pożyczającego. Kopię polisy ubezpieczeniowej należy przekazać Muzeum najpóźniej w przeddzień wydania prac z magazynu Muzeum.

8. Muzeum może zdecydować o wysłaniu kuriera transportu. Koszty podróży, zakwaterowania i diet kuriera pokrywa wówczas Pożyczający.

9. Podstawą prawną wypożyczenia jest umowa wypożyczenia, sporządzana przez Muzeum, regulująca szczegółowe kwestie dotyczące wypożyczenia.

10. Podstawą wydania dzieł z Muzeum jest protokół zdawczo-odbiorczy z załączoną opinią konserwatorską, który winien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Pożyczającego.

11. Przedstawiciel Pożyczającego powinien przekazać Muzeum ważne upoważnienie do odbioru muzealiów.

12. Pożyczający zobowiązany jest do zapakowania i załadunku muzealiów we własnym zakresie, zgodnie z zaleceniami Konserwatora Muzeum.

13. Muzeum nie wypożycza muzealiów składających się z neonów.

14. Prośby o użyczenie prosimy kierować do: Sekretariat Muzeum Współczesnego Wrocław Pl. Strzegomski 2a 53-681 Wrocław mww@muzeumwspolczesne.pl  

English AAA

Trwają prace modernizacyjne

Nasza strona ma już nową szatę graficzną i możesz już z niej korzystać. Musimy jednak jeszcze kilka rzeczy poprawić, aby stała się lepsza.

Jeśli widzisz na stronie jakąś nieprawidłowość, będziemy wdzięczni, jeśli ją nam zgłosisz.

Przepraszamy za niedogodności.

OK

Przypomnimy Ci o tym za 15 minut.