Szukaj, , BIP,

MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Pon. 9-17, Wt. zamknięte, Śr.-Nd. 12-20
więcej

Zasady wypożyczania muzealiów z kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław
 
 
1. Muzeum Współczesne Wrocław (dalej zwanym Muzeum) odpłatnie wypożycza muzealia z kolekcji własnej Muzeum na rzecz innych podmiotów.

2. Wysokość opłat za wypożyczenie muzealiów każdorazowo ustala dyrektor Muzeum na podstawie odrębnej umowy wypożyczenia. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Muzeum może za wypożyczenie muzealiów ustalić opłatę ulgową lub zwolnić z opłaty.

3. Nie pobiera się opłat za wypożyczenia muzealiów między muzeami krajowymi oraz, pod warunkiem wzajemności, między muzeami z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

4. Pożyczający zgłasza się z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Muzeum w terminie nie krótszym, niż 3 miesiące przed planowanym terminem wypożyczenia. Wnioski wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wniosek o wypożyczenie powinien zawierać informację o przedmiocie wypożyczenia, celu i miejscu wypożyczenia, okresie trwania wypożyczenia oraz przewidywanym terminie odbioru muzealiów.

6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem muzealiów do wypożyczenia, transportu i ekspozycji (w tym koszty opakowań, konserwacji i opraw) oraz ewentualne koszty konwoju pokrywa Pożyczający.

7. Wszystkie muzealia wypożyczane przez Muzeum muszą być ubezpieczone na czas transportu i wystawy (ubezpieczenie „nail to nail”) przez Pożyczającego. Kopię polisy ubezpieczeniowej należy przekazać Muzeum najpóźniej w przeddzień wydania prac z magazynu Muzeum.

8. Muzeum może zdecydować o wysłaniu kuriera transportu. Koszty podróży, zakwaterowania i diet kuriera pokrywa wówczas Pożyczający.

9. Podstawą prawną wypożyczenia jest umowa wypożyczenia, sporządzana przez Muzeum, regulująca szczegółowe kwestie dotyczące wypożyczenia.

10. Podstawą wydania dzieł z Muzeum jest protokół zdawczo-odbiorczy z załączoną opinią konserwatorską, który winien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Pożyczającego.

11. Przedstawiciel Pożyczającego powinien przekazać Muzeum ważne upoważnienie do odbioru muzealiów.

12. Pożyczający zobowiązany jest do zapakowania i załadunku muzealiów we własnym zakresie, zgodnie z zaleceniami Konserwatora Muzeum.

13. Muzeum nie wypożycza muzealiów składających się z neonów.

14. Prośby o użyczenie prosimy kierować do:
Sekretariat Muzeum Współczesnego Wrocław
Pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław
mww@muzeumwspolczesne.pl