Wystawa przywołuje wydarzenia „I Sympozjum Artystów Plastyków i Naukowców” w Puławach, które odbyło się między sierpniem i wrześniem 1966.

W połowie lat sześćdziesiątych polityczne otwarcie na sztukę współczesną i problemy z nią związane starały się zapewnić plenery, sympozja czy biennale. „Sympozjum Artystów Plastyków i Naukowców” w Puławach miało stać się ważnym wydarzeniem w ramach Millennium. Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach trwało w dniach od 2 do 23 sierpnia 1966 roku, w Zakładach Azotowych „Puławy”. Inicjatorem i projektodawcą tej w założeniu cyklicznej imprezy był krytyk i teoretyk sztuki Jerzy Ludwiński.

Postanowiono połączyć doświadczenia wynikające ze wcześniejszych Spotkań Artystów i Naukowców w Osiekach oraz Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, pod hasłem „Sztuka w zmieniającym się świecie”, ujawnić współzależność nauki, techniki i sztuki jak również związek pracy twórczej artystów, z dociekaniami teoretyków i naukowców.
 
W informatorze dla uczestników podkreślano, że Sympozjum stanowi jeden z najważniejszych „akcentów uroczystości związanych z uczczeniem obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Znając strategię działań PZPR można śmiało mówić o próbie zawłaszczania i wykorzystania energii artystów do wspierania swojej dominującej pozycji. Mecenat zakładów przemysłowych miał uwiarygodnić mechanizm funkcjonowania polityki kulturalnej, umożliwić zbliżenie z artystami pozostającymi często w opozycji, przyczynić się do pozytywnego odbierania instrumentalnych posunięć o rodowodzie socjalistycznym.
 
Wystawa w Muzeum Współczesnym Wrocław – „Puławy 66” ma przybliżyć nie tyle mechanizm działania władzy, co wizję nowej sztuki, gdzie spontaniczność artystów oraz ich dzieła przekształciły myślenie o sztuce w Polsce, w twórczym nawiązaniu do dokonań przedwojennej awangardy.

Artyści: Jerzy Bereś, Włodzimierz Borowski, Feliks Falk, Bronisław Kierzkowski, Grzegorz Kowalski, Edward Krasiński, Liliana Lewicka, Henryk Morel, Andrzej Pawłowski, Teresa Rudowicz, Maciej Szańkowski, Marian Warzecha, Ryszard Winiarski, Krystyn Zieliński, Jan Ziemski.

Gość specjalny: Oskar Dawicki, który w trakcie wernisażu wykona performans pod tytułem „Ofiarowanie bunkra” wraz z chórem ARS CANTANDI.